Lớp học:

WORK AND PLAY

guitar /ɡɪˈtɑː(r)/

noun

đàn ghi-ta

Ba learns to play the guitar (Ba học chơi ghi-ta)