Lớp học:

AFTER SCHOOL

healthy /’helθɪ/

adjective

khỏe mạnh, lành mạnh

You have a healthy body (Bạn có một cơ thể khỏe mạnh)