Lớp học:

GREETINGS

her /hɜː(r)/

possessive adjective

của cô ấy

Her name is Nga (Tên của cô ấy là Nga)