Lớp học:

PLACES

here /hɪr/

adverb

đây, ở đây

It’s beautiful here. (Ở đây thật là đẹp.)