Lớp học:

GREETINGS

his /hɪz/

possessive adjective

của anh ấy

His name is Ba (Tên của anh ấy là Ba)