Lớp học:

AT HOME

home /hoʊm/

noun

nhà, chỗ ở

I’m at home (Tôi đang ở nhà)