Lớp học:

THINGS I DO

homework /ˈhoʊmwɜːk/

noun

bài tập về nhà

I do my homework (Tôi làm bài tập về nhà)