Lớp học:

PLACES

hotel /hoʊˈtel/

noun

khách sạn

There is a hotel near a lake. (Có một khách sạn ở gần cái hồ.)