Lớp học:

YOUR HOUSE

hour /ˈaʊər/

noun

tiếng đồng hồ (giờ)

We spend hours among the trees and the flowers (Chúng tôi dành ra hàng giờ giữa cây cối và những bông hoa xinh xắn)