Lớp học:

WORK AND PLAY

household /ˈhaʊshəʊld/

adjective

thuộc về gia đình, liên quan đến gia đình

He learns to repair household appliances. (Anh ấy học cách sữa chữa các thiết bị gia đình)