Lớp học:

THINGS I DO

housework /ˈhaʊswɜːk/

noun

việc nhà

I do the housework (Tôi làm việc nhà)