Lớp học:

STAYING HEALTHY

hungry /ˈhʌŋɡri/

adjective

đói, đói bụng, cảm thấy đói

I’m hungry. (Tôi đói bụng.)