Lớp học:

THE MEDIA

interact /ɪntərˈækt/

verb

tương tác, tác động với nhau, tiếp xúc

Remote controls are used to interact with TV. (Các thiết bị điều khiển từ xa được sử dụng để tương tác với ti vi.)