Lớp học:

THE MEDIA

interactive /ɪntərˈæktɪv/

adjective

tương tác, tác động với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau

The next stage in the development of television is interactive TV. (Giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển của truyền hình là truyền hình tương tác.)