Lớp học:

WORK AND PLAY

interested /ˈɪntrəstɪd/

adjective

quan tâm, yêu thích, thích thú

Tuan is very intrested in math. (Tuấn rất có hứng thú với môn Toán.)