Lớp học:

GREETINGS

is /ɪz/

verb

là, thì, ở…

My name is Lan = My name’s Lan (Tên tôi là Lan)