Lớp học:

GREETINGS

its /ɪts/

possessive adjective

của nó

Its name is Barbie (Tên của nó là Barbie)