Lớp học:

STAYING HEALTHY

juice /dʒuːs/

noun

nước ép

I’d like some orange juice. (Tôi muốn uống nước cam.)