Lớp học:

AFTER SCHOOL

jump /dʒʌmp/

verb

nhảy, nhảy lên, bật nhảy

She jumped up excitedly. (Cô ấy nhảy lên một cách mừng rỡ.)