Lớp học:

BACK TO SCHOOL

just /dʒʌst/

adverb

chỉ, cũng, tạm, vừa đủ, vừa mới, vừa kịp

Just fine (Cũng khỏe)