Lớp học:

AT HOME

lamp /læmp/

noun

đèn, cái đèn

It’s a lamp (Nó là cái đèn)