Lớp học:

WORK AND PLAY

last /lɑːst/

adjective

cuối cùng, sau chót, mới nhất, gần đây nhất

Mai’s last lesson is Physics. (Giờ học cuối cùng của Mai là vật lý.)