Lớp học:

THE MEDIA

latest /’leɪtɪst/

adjet

gần nhất, mới nhất

They shouted the latest news as they were walking. (Vừa đi họ vừa rao to những tin tức mới nhất.)