Lớp học:

YOUR HOUSE

letter /ˈletə(r)/

noun

thư, bức thư, lá thư

Thank you for your letter (Cám ơn lá thư của bạn)