Lớp học:

AFTER SCHOOL

lie /laɪ/

verb

nằm, nằm nghỉ

He lies on the couch. (Cậu ấy nằm trên chiếc ghế trường kỷ.)