Lớp học:

THINGS I DO

listen /ˈlɪsən/

verb

nghe

I listen to music (Tôi nghe nhạc)