Lớp học:

MY FRIENDS

look like /lʊk/laɪk/

verb

trông giống như, giống như

What does she look like? (Cô ấy trông như thế nào?)