Lớp học:

PLACES

love /lʌv/

verb

yêu, thương, thích

We love you (Chúng tôi yêu bạn)