Lớp học:

COMPUTERS

manual /ˈmænjuəl/

noun

sách hướng dẫn sử dụng

This manual isn’t very helpful. (Cuốn sách hướng dẫn sử dụng này không hữu ích.)