Lớp học:

WORK AND PLAY

map /mæp/

noun

bản đồ

She studies Vietnamese maps. (Cô ấy nghiên cứu bản đồ Việt Nam.)