Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

mausoleum /mɔːsəˈliːəm/

noun

lăng, lăng tẩm, lăng mộ

Over the next few days, the girls visited Ho Chi Minh’s Mausoleum. (Những ngày sau đó, những cô gái đến thăm Lăng Bác.)