Lớp học:

AFTER SCHOOL

member /ˈmembə(r)/

noun

thành viên, hội viên

She is a member of the school theater group (Cô ấy là thành viên của nhóm kịch trong trường)