Lớp học:

AFTER SCHOOL

mind /maɪnd/

noun

trí tuệ, trí óc, trí nhớ, lý trí

You have a healthy mind (Bạn có một trí tuệ minh mẫn)