Lớp học:

A VISIT FROM PENPAL

mosque /mɑːsk/

noun

nhà thờ hồi giáo

On Friday, Maryam wanted to visit the mosque on Hang Luoc Street. (Maryam muốn đến thăm nhà thờ Hồi giáo trên phố Hàng Lược vào thứ sáu.)