Lớp học:

AT HOME

mother /ˈmʌðə(r)/

noun

mẹ, má

She is my mother (Bà ấy là mẹ tôi)