Lớp học:

THINGS I DO

music /’mjuːzɪk/

noun

nhạc, âm nhạc

I listen to music (Tôi nghe nhạc)