Lớp học:

GREETINGS

my /maɪ/

possessive adjective

của tôi

My name is Nam (Tên của tôi là Nam)