Lớp học:

GREETINGS

name /neɪm/

noun

tên

My name is Ba (Tên tôi là Ba)