Lớp học:

GREETINGS

name /neɪm/

noun

tên

My name is Ba (Tên của tôi là Ba)