Lớp học:

PLACES

near /nɪr/

preposition

gần

There is a hotel near a lake. (Có một khách sạn ở gần cái hồ.)