Lớp học:

BACK TO SCHOOL

new /njuː/

adjective

mới

Many things are different in Hoa’s new school (Nhiều điều khác lạ ở trường mới của Hoa.)