Lớp học:

MY FRIENDS

next-door /ˌnekst ˈdɔː(r)/

adjective

ngay bên cạnh, kế bên

She was my next-door neighbor in Hue. (Cô ấy là hàng xóm ngay bên cạnh nhà tôi ở Huế.)