Lớp học:

BACK TO SCHOOL

nice /nʌɪs/

adjective

tốt, đẹp, hay, thú vị, dễ chịu, hấp dẫn, ngoan

Nice to meet you! (Thật tốt khi được gặp bạn! / Hân hạnh làm quen với bạn!)