Lớp học:

A FIRST- AID COURSE

nosebleed /ˈnoʊzbliːd/

noun

chảy máu mũi, chảy máu cam (cách viết khác là nose bleed)

A girl has a nosebleed. (Một cô gái bị chảy máu mũi.)