Lớp học:

YOUR HOUSE

office /ˈɑːfɪs/

noun

văn phòng, cơ quan

My office is near a bank (Văn phòng của tôi gần ngân hàng)