Lớp học:

AT SCHOOL

open /ˈoʊpən/

verb

mở ra

Open your book! (Mở sách ra!)