Lớp học:

STAYING HEALTHY

orange juice /ˈɔːrɪndʒ dʒuːs/

noun phrase

nước cam

I’d like some orange juice. (Tôi muốn uống nước cam.)