Lớp học:

OUT AND ABOUT

over /ˈoʊvər/

preposition

qua, vượt qua, sang, hơn

Over the mountains (Vượt qua những ngọn núi)