Lớp học:

WORK AND PLAY

paint /peɪnt/

verb

vẽ, sơn, quét vôi

He paints the wall. (Anh ấy sơn tường)