Lớp học:

WORK AND PLAY

painting /ˈpeɪntɪŋ/

noun

bức hoạ, bức tranh

She sells her paiting. (Cô ấy bán bức hoạ của cô ấy.)