Lớp học:

BACK TO SCHOOL

parent /ˈperənt/

noun

cha mẹ, ba mẹ

Hoa is from Hue and her parents still live there. (Hoa đến từ Huế và cha mẹ cô ấy vẫn ở đó.)